banner

Terms and conditions for the Equipment and Assets for Sale of OKD, a.s.

Výběr kupujícího probíhá prostřednictvím portálu https://prodejmajetku.okd.cz (dále jen „portál“). Portál byl zřízen pro prodej nadbytečného a neupotřebitelného majetku (zejména se jedná o použitou důlní techniku, stroje a zařízení, materiál a ND).

Zadavatelem je společnost OKD, a.s. (dále jen „zadavatel“).

Uchazeči nepřísluší žádná náhrada nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Z účasti ve výběrových řízeních může být vyřazen uchazeč, který je v informačních systémech zadavatele označen jako „rizikový subjekt“. O vyřazení rozhoduje ředitel pro nákup.

 

Výběrová řízení (dále jen „VŘ“) mohou probíhat:

 • Formou VŘ s přímou nabídkou
  • VŘ probíhá jednofázově. Zájemce podá cenovou nabídku vyplněním formuláře kontaktních údajů s uvedením nabídkové ceny.
 • Formou VŘ s osobní prohlídkou
  • VŘ probíhá dvoufázově. V první fázi projevuje účastník zájem vyplněním formuláře kontaktních údajů bez cenové nabídky, poté je mu zaslána pozvánka na osobní prohlídku s konkrétním datem a časem prohlídky. Po absolvování osobní prohlídky, zadá zájemce cenovou nabídku použitím návratového kódu, který obdrží e-mailem na zadanou adresu.

Účastník zadává ceny dle následujících pravidel:

 • jako jednotkovou cenu bez DPH,
 • včetně autorských a licenčních poplatků,
 • cena platí pro osobní odběr v místě určení (odběrné místo) – lokality OKD, a.s., v souladu s Incoterms 2010, EXW OKD, a.s.
 • v případě mezinárodního platebního styku si každá ze smluvních stran hradí bankovní poplatky sama,
 • celková cena bude prodávajícímu zaplacena kupujícím na základě uzavřené kupní smlouvy a následně prodávajícím vystavené zálohové faktury ve výši 100% z celkové ceny včetně DPH před jeho odběrem. Zálohová faktura bude vystavena do 15-ti dnů od podpisu smlouvy. Splatnost zálohové faktury bude 15 dnů od vystavení zálohové faktury.

Vystavení cenové nabídky je pro účastníka závazné.

Vyhodnocení výsledků VŘ probíhá po jeho ukončení a výsledky jsou zaslány uchazečům na uvedenou emailovou adresu. Délka vyhodnocení je závislá na rozsahu a složitosti VŘ a může probíhat několik dní.

Účastník se zavazuje uzavřít Kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Kupní smlouvy.

Zadavatel negarantuje 100% dostupnost portálu; v portálu mohou probíhat plánované odstávky, které jsou zveřejňovaný na úvodní stránce portálu (nedoporučuje se proto podávat nabídky v poslední chvíli); v případě neplánovaného dlouhodobého výpadku systému bude předmětné výběrové řízení řešeno individuálně s přihlédnutím k délce výpadku; o krocích v tomto případě budou účastníci informování e-mailem.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • po podání nabídek prostřednictvím portálu, zahájit osobní jednání se všemi nebo vybranými účastníky a vítěze určit na základě těchto jednání,
 • zrušit vypsané výběrové řízení v jakékoliv fázi, a to i bez udání důvodů,
 • v případě naléhavých situací prodloužit či zkrátit délku trvání výběrového řízení,
 • realizovat výběr odběratele vícekolově,
 • neuzavřít smlouvu s vítězným uchazečem, a to i bez udání důvodů.