banner

INFORMATION ABOUT THE PROCESSING OF PERSONAL DATA AT OKD, a.s.

Společnost OKD, a.s., IČ 059 79 277, se sídlem č.p.1077, 735 34 Stonava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 10919 (dále jen „OKD, a.s.“) jakožto správce osobních údajů tímto na základě čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, a to pokud jde o osobní údaje těchto kategorií fyzických osob, ve vztahu k nimž zpracovává tyto osobní údaje:

 • Fyzická osoba, která zastupuje právnickou osobu-zájemce o koupi
  • titul, jméno, příjmení
  • telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Fyzická osoba-podnikatel, která je zájemcem o koupi
  • titul, jméno, příjmení
  • IČ, DIČ, místo podnikání
  • číslo bankovního účtu
  • telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Fyzická osoba-nepodnikatel, která je zájemcem o koupi
  • titul, jméno, příjmení
  • adresa bydliště, datum narození
  • telefonní číslo, e-mailová adresa
  • číslo bankovního účtu

Společnost OKD, a.s. zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

 • jednání o uzavření kupní smlouvy
 • uzavření a plnění kupní smlouvy

 

Společnost OKD, a.s. zpracovává osobní údaje na základě těchto právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)

 

Společnost OKD, a.s. zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně čtyři roky po jeho ukončení; pokud k uzavření smlouvy nedojde, společnost OKD, a.s. vymaže osobní údaje ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se stane zřejmé, že k uzavření smlouvy nedojde.

Společnost OKD, a.s. získává osobní údaje od subjektů údajů, od právnické osoby, jde-li o údaje fyzické osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat nebo ji zastupovat; osobní údaje mohou být zpracovávány za pomoci i bez pomoci automatizovaných postupů. Osobní údaje mohou být zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené mezi OKD, a.s. a zpracovatelem; ochrana osobních údajů je společností OKD, a.s. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s Nařízením GDPR, a stejnou úroveň zabezpečení vyžaduje společnost OKD, a.s. také od zpracovatelů. Společnost OKD, a.s. nepředává osobní údaje do třetích zemí (tj. mimo území EU), ani mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti nebo na základě právního předpisu předány příjemcům (zejména orgánům veřejné moci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů.

Subjekt údajů má ve vztahu ke společnosti OKD, a.s. jako správci údajů tato práva: na přístup k OÚ (čl. 15 Nařízení GDPR), na opravu OÚ (čl. 16 Nařízení GDPR), na výmaz OÚ (čl. 17 Nařízení GDPR), na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR), na přenositelnost OÚ (čl. 20 Nařízení GDPR), vznést námitku proti zpracování OÚ, je-li zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm.e) nebo f) Nařízení GDPR (čl. 21 Nařízení GDPR), nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 Nařízení GDPR), na oznamování případů porušení zabezpečení OÚ (čl. 34 Nařízení GDPR), podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení GDPR)

Společnost OKD, a.s. jako správce osobních údajů ve věci ochrany osobních údajů kontaktovat na e-mail adrese: osobniudaje@okd.cz.